VD-ord

Forskning som inger hopp

Det senaste året har varit ett år av genomgripande förändring för Oncopeptides, framför allt präglat av att FDA beviljade prioriterad granskning av vår ansökan om villkorat marknads­godkännande för melflufen vilket ledde fram till godkännadet och påbörjandet av lanseringen i början av 2021. Det är inte många fram­växande biotechbolag som lyckas ta en produkt som verkligen kan göra skillnad för patienter hela vägen till kommersialisering.

Att gå från en idé år 2000 till att närma sig produktlansering i slutet av år 2020 är en verklig bedrift och visar på uthållighet och engagemang hos en kärntrupp ledare i företaget. Under 2020 fokuserade vi på de viktigaste milstolparna och levererade som ett globalt team. De framsteg vi hittills gjort skapar stolthet internt och ökar vår drivkraft att göra mer för att fullt ut förverkliga potentialen i vår PDC-plattform.

När jag tänker tillbaka på mitt beslut förra året att gå till ett ungt snabb­växande cancerbolag så var Oncopeptides en perfekt matchning. För det första var det teknologin, eller förenklat forskningen, som lockade. Vår plattform för peptidlänkade läkemedel med sina unika egenskaper och stora möjligheter att få fram flera läkemedelskandidater är otroligt intressant. För det andra var det bredden i utvecklingsprogrammet för melflufen. De data som fanns tillgängliga när jag började såg ut att kunna leda till marknads­godkännande. Det var fantastiskt spännande att komma till Oncopeptides med vetskapen om att vi var på väg mot en potentiell lansering. Vi fick sedermera ett villkorat godkännande från FDA i slutet av februari 2021. Att vara med om att bygga ett globalt biotechbolag och lansera läkemedel som möter stora medicinska behov hos cancerpatienter har varit en livslång strävan. Sist men inte minst, så handlade mitt beslut om människorna i bolaget. Jag vill uttrycka min tacksamhet till alla kunniga och passionerade medarbetare på Oncopeptides som arbetar nära tillsammans. Jag vill också passa på att ännu en gång tacka Jakob Lindberg för det fantastiska arbete han gjort med Oncopeptides. Utan honom skulle bolaget inte befinna sig där det är idag.

Medarbetarna är fantastiska. Vi har många oerhört kompetenta medarbetare som har ett gemensamt mål: att utveckla forskning till innovationer som kan ingjuta hopp hos patienter. Tack vare vår expertis och vår teknikplattform kunde vi trots pandemin, fortsätta vårt arbete för att kunna tillgodose de stora medicinska behov som finns och minska lidandet hos en växande patientpopulation.

Uthållighet under pandemin
Även om pandemin naturligtvis påverkade oss under 2020 kunde vi hantera de allvarligaste konsekvenserna för bolaget. Vi upplevde en viss påverkan på våra kliniska studier och pausade dessa under några månader. Sammantaget lyckades vi dock uppnå alla kortsiktiga mål, inklusive att lämna in ansökan om villkorat godkännande för melflufen i USA i juni.

Vi var särskilt oroade över hur pandemin skulle påverka patienternas möjligheter att besöka cancerkliniker i vår kliniska studie OCEAN. Det löste vi genom att utöka patientrekryteringen för att säkerställa att vi skulle kunna möta de statistiska behoven och slutföra studien inom rimlig tid. Men på det stora hela var pandemins påverkan på studierna begränsad och tillfällig. Vårt sätt att hantera och minska pandemins inverkan är en bekräftelse på den uthållighet vår organisation har.

SNABB ÖKNING FÖR ATT STÖDJA USA-LANSERING
Under 2020 hade vi en snabb ökningen av antalet medarbetare för att säkerställa att vi var redo för lansering. Vi välkomnade läkare, kliniker och tekniker, samt ett team med betydande säljerfarenhet. Att vi fått in så många nya medarbetare i företaget har ytterligare breddat mångfalden av perspektiv och expertis vilket ger oss stora möjligheter. Under året arbetade våra amerikanska och svenska team tillsammans för att vidareutveckla vår vision och värdegrund, och skapa en gemensam kultur och arbetssätt.

Trots vår snabba tillväxt av antalet anställda ser vi stora fördelar med att fortsätta agera som ett startup-bolag. Att vara liten, smidig och ha en lärande organisation kommer vara viktiga ingredienser för hur vi ska vara som bolag även framöver. Rätt företagskultur får människor att stanna kvar. Vi vill att våra medarbetare ska känna att de har en viktig del i vår framgång, och att de kan utnyttja fördelarna i ett litet bolag. Därför månar vi om att våra medarbetare ser vilken skillnad vi redan nu gör för patienter och känner sig delaktiga i att fortsätta det arbetet framöver.

För oss alla på Oncopeptides är det av yttersta vikt att såväl våra kollegor som de samhällen som vi verkar i mår bra – det påverkar våra dagliga val. Att arbeta hållbart som bolag innebär att vi har en positiv påverkan på samhället och att vi är engagerade i att göra skillnad för både människor och vår jord. Framöver siktar vi på att utveckla vårt arbete inom alla aspekter när det gäller miljö, sociala frågor och styrning. Vi strävar efter att bidra positivt till samhället och minimera miljöavtrycket, och till sist – ingjuta hopp till patienter genom vår forskning. 

En unik produkt, bra medarbetare och ett stort medicinskt behov
Vår första läkemedelskandidat, melflufen – marknadsförd under namnet PEPAXTO i USA – har en unik förmåga att selektivt nå cancerceller och snabbt frisätta cellgifter i dessa cancer­celler med minimal effekt på friska celler. Melflufen är också lätt att administrera och kräver endast 30 minuters infusion var 28:e dag. Detta gör melflufen till ett enkelt och bekvämt läkemedel för vårdpersonal att ge till patienter. 

Melflufen har förutsägbara hematologiska biverkningar som cancerläkare och hematologer är vana att hantera. Melflufens nytta-riskprofil gör det möjligt för oss att konkurrera med mycket större aktörer på marknaden eftersom vår produkt tillgodoser ett stort medicinskt behov och vi har ett skickligt, erfaret team som säkerställer att vi kan etablera oss på marknaden.

Se till att våra läkemedel kommer patienter till nytta runt om i världen
Under 2021 ligger vårt fokus på kommersialiseringen i USA samt att förbereda lanseringen i Europa. Vi anställde nyligen en General Manger för Europa och en Head of Medical Affairs för Europa som leder dedikerade team med omfattande erfarenhet inom multipelt myelom. Vi lämnade nyligen in ansökan om ett villkorat marknadsgodkännande till Europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA.

Vi kommer att slutföra vår fas 3-studie OCEAN med syfte att lämna in en kompletterande ansökan till FDA om en breddad indikation för melflufen. Efter ett potentiellt godkännande, skulle produkten kunna bli tillgänglig för behandling i tidigare stadier av sjukdomen och därmed öka antalet patienter som kan få nytta av PEPAXTO.

När vi blickar framåt är vi fortsatt inriktade på att ta fram nya produkter. Vi har redan en andra läkemedelskandidat i ett tidigt kliniskt utvecklingsskede – OPD5 – och vi har ett internt åtagande att under kommande år utveckla läkemedelskandidater inom nya indikationer till kliniska prövningar. Med hjälp av vårt prekliniska utvecklingsteam fortsätter vi att bygga portföljen för att ta fram nästa läkemedelskandidat. Vi vill också förbättra vårt peptidlänkade läkemedel i sig, göra det ännu mer effektivt när det gäller att förstöra cancerceller och minimera inverkan på friska celler. 

I ett bredare perspektiv vill vi genom partnerskap expandera till geografiska områden utanför Europa och USA, för att se till att våra läkemedel fortsätter att komma till nytta för allt fler patienter runt om i världen.

Forskningen driver oss framåt
Vi har en unik plattform för läkemedels­utveckling, en stark utvecklings­portfölj och det första marknads­godkännandet på plats. Vi har också en stor mängd data från ett flertal olika indikationer som kommer att växa fram under de kommande månaderna och åren. Vi har en bra produkt som tillgodoser ett stort medicinskt behov. Och vi har ett kunnigt, erfaret team med goda nätverk och relationer som säkerställer att vi kan etablera oss på marknaden. Kort sagt, så har vi rätt förutsättningar för nästa fas på vår tillväxtresa.

Slutligen vill jag tacka alla våra läkare, partners, patienter och kollegor för deras fantastiska arbete under ett exceptionelltutmanande år. Jag vill också rikta ett stort tack till våra aktieägare för ert fortsatta stöd. I kraft av vår forskning har vi de verktyg som vi behöver för att uppnå vår potential och bli ett kommersiellt globalt biotechbolag som ingjuter hopp hos ett växande antal patienter. 


26 april, 2021
Marty J Duvall, VD