Hållbarhet

Socialt ansvar

Socialt ansvar: Varför sociala frågor är viktiga för Oncopeptides. 

Oncopeptides tar sin roll och sitt ansvar i samhället på största allvar. Vi strävar efter att bidra positivt överallt där vi verkar – i de länder där vi bedriver försäljning, forskning och tillverkning med våra medarbetare, leverantörer och alla andra intressenter. Vår övergripande strategi är inriktad på välbefinnande för alla och stämmer väl överens med FN:s Agenda 2030 och det globala hållbarhetsmålet (SDG) nummer 3: ”Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla oavsett ålder”. 

Vi förstår vikten av att ha en väl förankrad företagskultur – en kultur som är flexibel och öppen och inriktad på internationellt samarbete. Det är också viktigt att erbjuda attraktiva karriärmöjligheter. Vår förmåga att attrahera och behålla talanger i världsklass förblir en mycket viktig faktor. Att vi lägger stor vikt vid detta återspeglas i vår kontinuerligt låga personalomsättning.

Vi anser att mångfald, inkludering och jämlikhet är nyckelfaktorer för en stimulerande arbetsmiljö och framgångsrik verksamhet. Vi verkar i en global miljö med kunder, leverantörer och andra intressenter med olika bakgrunder. Bolaget har en mångfald av medarbetare när det gäller nationalitet, bakgrund och ålder. Vi har också en bra könsbalans mellan kvinnor och män i organisationen.

Utöver branschmässiga lönenivåer erbjuds medarbetarna också personaloptioner. Tilldelningen av personaloptioner sker årligen och beslutas av styrelsen.

2020: tillväxt med omtanke
Oncopeptides att växa kraftigt under 2020 trots pandemin – med den snabbaste ökningen av antalet anställda hittills. Totalt har vi nu 280 medarbetare, varav 136 i Sverige och 144 i USA. Vi byggde upp vår amerikanska försäljnings­organisation under året, vilket var främsta anledningen till den kraftiga ökningen av nyanställningar i USA. 

Vi lade stor kraft på att etablera och formalisera vår värde grund. Arbetet omfattade bland annat en medarbetarundersökning och workshops för att fånga upp synpunkter och preferenser från hela bolaget. Resultaten från dessa initiativ samlades in av en projektgrupp som utarbetade en engagemangsplattform med våra fem kärnvärderingar. 

Strax före jul samlades hela vår amerikanska organisation för att donera gåvor och pengar till barn i nöd genom lokala organisationer i Kalifornien och Massachusetts, vilket fick ett stort gensvar. Under multipelt myelommånaden var vi engagerade i femkilometers­loppet/marchen ”Miles for Myeloma 5K Run/Walk”. 

Anpassningar till pandemin
Covid-19-pandemin försvårade rekryteringen av medarbetare i Sverige och USA, men tack vare en omfattande användning av digitala verktyg kunde vi tillsätta alla nödvändiga tjänster. Parallellt med detta stöttade vi vår befintliga personal under pandemin, exempelvis genom flexibla arbetssätt och ekonomiskt stöd för fysiskt och psykiskt välmående. Redan före pandemiutbrottet erbjöds föreläsningar med ergonomer och stresscoacher. Vi genomförde också en medarbetarundersökning specifikt om covid-19 och dess effekter på arbetsmiljön och rutiner.

Blickar framåt
Under 2021 och framåt kommer vi att fortsätta att attrahera talanger med rätt profil och med olika nationella och professionella bakgrunder, för att se till att vi också i framtiden kommer att vara ett framgångsrikt biotechbolag. 

I enlighet med SDG 3 kommer kärnan i vårt arbete med socialt ansvarstagande att vara välbefinnandet hos våra medarbetare, patienter, vårdgivare, leverantörer och intressenter. När det gäller covid-19 specifikt kommer vi att fortsätta att skapa goda förutsättningar för våra medarbetare och ge stöd under en fortsatt utmanande period genom till exempel föreläsningar i ergonomi och stresshantering. 

Vi kommer att fortsätta granska våra sociala hållbarhetspolicyer, bredda arbetet med våra kärnvärderingar, vidareutveckla våra rutiner i arbetet med utbildning och dokumentation, samt utöka antalet nyckeltal för att mäta framsteg och kunna jämföra våra resultat med andra bolag. 

Mål 3: God hälsa och välbefinnande
Säkerställa god hälsa och välbefinnande i alla åldrar.