Hållbarhet

Miljöansvar

Oncopeptides verkar i en starkt reglerad bransch, där miljöpåverkan kontrolleras noggrant. Vi fortsätter att förbättra kunskaperna om vårt miljöavtryck för att ytterligare minska belastningen. Under 2020 har vi gjort framsteg genom att definiera nyckeltal där arbetet med att minska miljöpåverkan blivit en integrerad del i våra beslutsprocesser.

Vi strävar ständigt efter att minimera miljöpåverkan från vår egen och våra leverantörers verksamhet. I vår miljöpolicy, som antogs 2017 och som alla medarbetare förväntas efterleva, framhåller vi att miljöpåverkan ska ingå i bolagets beslutsprocesser och att våra produkter inte får förbruka mer naturresurser än nödvändigt. Vi strävar efter att förebygga föroreningar, minska koldioxidutsläppen och arbetar aktivt för att minimera vårt avfall samt vår energi- och vattenförbrukning.

Vårt högteknologiska laboratorium för läkemedelsutveckling i Stockholm, som togs i full drift i september 2020, är i princip ett slutet system med praktiskt taget obefintlig påverkan på den lokala miljön. Precis som för alla moderna laboratorier i starkt reglerade geografiska områdenregioner som EU, kontrolleras kemikalie- och avfallshantering mycket noggrant.

En stor del av bolagets miljöpåverkan kommer från våra produkter. Därför inriktar vi oss särskilt på våra underleverantörer och väljer kontraktstillverkare, CMO (Contract Manufacturing Organisations) och andra leverantörer som är baserade i länder som tillämpar regelverk med samma höga standarder som de vi har i Sverige. Vi uppmuntrar alla våra leverantörer att anpassa sig till lämpliga standarder för att minimera sin påverkan. 

Miljöarbete 2020
Behovet av brådskande åtgärder för att vända de negativa konsekvenserna på klimatet fick förnyad uppmärksamhet under 2020 och vi förstärkte vårt arbete för att minska miljö­påverkan. Dessutom kommer miljöfrågor sannolikt att få ökad betydelse för oss som kommersiellt bolag och kan också bli en konkurrensfördel.

Redan innan pandemins reserestriktioner hade vi begränsat vårt flygande i stor utsträckning och det kommer vi att fortsätta med. Vi höll nästan uteslutande virtuella möten under året och medarbetare deltog i virtuella kurser och kongresser. Vi kommer sannolikt att fortsätta utveckla användningen av digitala plattformar framöver. Om medarbetare i framtiden flyger i tjänsten kommer de att uppmuntras att se till att resan är absolut nödvändig och har mer än ett syfte. På lokal nivå uppmuntras alla medarbetare att i möjligaste mån använda kollektivtrafik. 

Vi bedriver kliniska studier på cirka 130 sjukhus i 25 länder och våra läkemedel transporteras naturligvis dit, vilket orsakar koldioxidutsläpp. Miljöpåverkan ingår därför i beslutsunderlaget inför transporter och om möjligt väljer vi leverantörer som är mer miljömedvetna och transparenta.

På grund av den snabba personaltillväxten under 2020 skulle vi under normala omständigheter ha sökt oss till större kontorslokaler. Vi har dock beslutat oss för att ha en mer flexibel inställning till att arbeta hemifrån, vilket gör att vi kan stanna kvar i våra befintliga kontor. Detta minskar samtidigt utsläppen från när medarbetare pendlar till och från arbetsplatsen. 

Under året utförde vårt skyddsombud regelbundna kontroller för att trygga medarbetarnas säkerhet och se till att miljö­standarder upprätthålls på vår utvecklings­anläggning i Stockholm. 

Vad gäller försörjningskedjan fortsatte vi dialogen med våra kontraktstillverkare kring hur de hanterar sin miljöpåverkan. I dag använder vi leverantörer i länder med höga miljöstandarder såsom Belgien, Kanada och Sverige och vi granskar leverantörerna innan vi påbörjar nya samarbeten. 

Miljöarbetet i närtid
Vi kommer att fortsätta öka öppenheten när det gäller våra miljöinitiativ och reslutat, bland annat genom att formalisera arbetet och mäta genomslaget. Målsättningen är att presentera den första av dessa resultatmätningar i årsredovisningen för verksamhetsåret 2022. Vi kommer fortsätta att uppmuntra våra leverantörer och kontraktstillverkare att anpassa sig till vår standard när det gäller miljö och öppenhet genom avtalsförpliktelser och leverantörsavtal. Slutligen kommer vi, både på bolagsnivå och individnivå, fortsätta fatta beslut som minimerar vår miljöpåverkan.

Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna
Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser.