Hållbarhet

Ansvarsfull styrning

Vi ska agerar etiskt och ansvarsfullt med hjälp av vårt policyramverk för att bygga en hållbar organisation. Detta gynnar samhället i stort och skapar värde för våra aktieägare och övriga intressenter. Med god styrning attraherar och behåller vi talanger, kontrollerar kostnader och bygger förtroende hos medarbetare, kunder, patienter, leverantörer och övriga intressenter. 

För att säkerställa god styrning behöver vi system för hur bolaget fattar beslut, uppfyller sina juridiska skyldigheter och uppnår sina operativa krav. Vi har en etisk, värderingsdriven kultur baserad på dialog, respekt och integritet, där frågor behandlas snabbt och öppet.

Förbereder oss för framtiden
Under 2020 fortsatte vi att utveckla våra bolagsstyrningsstrukturer och arbetssätt. Vi rekryterade en ny General Counsel som haft fokus på att sätta de grundstrukturer vi behöver för att säkerställa snabb och ansvarsfull tillväxt.

Vår Head of US Commercial Operations utnämndes under året till General Manager för den amerikanska affärsenheten och vi avskaffade befattningen CEO för Oncopeptides Inc. som specifik tjänstefunktion. Denna förändring strömlinjeformar organisationen samtidigt som den förbättrar effektiviteten för vår lokala amerikanska organsiation och vårt globala huvudkontor i Stockholm. Vidare är vår struktur nu skalbar då vi bygger en Europeisk affärsverksamhet med en liknande struktur. På Oncopeptides fortsätter vi att bygga en stark, gemensam kultur med en tydlig vision och en gemensam värdegrund. Vi har också ett åtagande att fortsätta förbättra vårt arbetssätt för verksamheten i både Sverige och USA vilket kommer gynna alla intressenter. 

Vi arbetade brett med att etablera standardiserade rutiner, genom att till exempel genom att förbereda oss för regulatoriska inspektioner med scenarieövningar för att minimera risken att en ansökan för någon av våra läkemedelskandidater skulle få avslag. Vi genomförde också kvalitets­granskningar av våra läkemedelsleverantörer för att säkerställa att de uppfyller alla avtalsenliga skyldigheter. USA-verksamheten fortsatte arbetet med åtgärder för att bekämpa korruption. Vi har anställt en Head of US Legal & Compliance och ytterligare förstärkt det juridiska teamet med en Legal and Compliance Directors, som utarbetar ett complianceprogram för samverkan med hälso- och sjukvården, och säkerställer att vi följer tillämpliga regelverk.

Under året utsåg vi en Global Head of Corporate Communica­tions som ska leda arbetet med att stärka kommunikationen, proaktivt hantera risker kopplade till bolagets anseende samt fastställa vår långsiktiga kommunikations­strategi. Vår nya Director of Training kommer att stödja intern kommunikation, beslutsfattande och karriärutveckling.

Vi vidtog åtgärder för att mildra effekterna av pandemin, bland annat levererade vi mer läkemedel till våra studiecenter i förväg för att förebygga eventuella störningar. Detta medförde ökade kostnader men minskade risken och minimerade störningar i våra kliniska studier. En visselblåsarfunktion infördes under året. Inga allvarliga incidenter rapporterades under 2020.

Blickar framåt
Vi kommer att fortsätta förbättra kvaliteten i vår försörjningskedja, sätta riktlinjer för våra relationer med leverantörer och införa striktare krav på olika etiska aspekter i våra leverantörs­avtal. Företag som levererar läkemedels­produkter till Oncopeptides är redan ålagda att uppfylla strikta regulatoriska skyldigheter och etiska standarder. Vi kommer att se över våra generella serviceavtal avseende arbetsrätt, miljölagstiftning och FN-konventioner om korruption, barnarbete och mänskliga rättigheter. 

Antikorruption är ett viktigt och ständigt aktuellt område för läkemedels­branschen, ett område som vi tar på största allvar. Vi arbetar fokuserat med korruptionsbekämpning och har tagit fram ett utförligt program för detta, inklusive en antikorruptionspolicy. 

Vi såg över vår uppförandekod i början av 2021 och planerar att komplettera den med exempelvis digitala utbildningar för att öka medarbetar­engagemanget. Vi kommer också stärka vårt juridiska team med tillägg av ytterligare en tjänst för att stödja vårt fortsatta riskhanteringsarbete.

Oncopeptides är en kraftigt växande organisation, vilket i sig kan skapa risk. Vi har ett nära samarbete med externa partners såsom den akademiska världen, universitet och vårdgivare, vilket också kan utgöra en ökad risk. Vi är dock fortsatt engagerade i att utveckla de strukturer som krävs för att säkerställa att vi driver och utvecklar vår verksamhet på ett ansvarsfullt och hållbart sätt.